top of page

Privacy Policy Fysiotherapie Dijkgraaf.

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG), 2018

KVK-nummer: 58263861

Praktijk Fysiotherapie Dijkgraaf hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Fysiotherapie Dijkgraaf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk Fysiotherapie Dijkgraaf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Praktijk Fysiotherapie Dijkgraaf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces in een dossier, bevattende relevante informatie over de gegeven therapieën, lichamelijk onderzoek, behandeldoelstellingen en vraagstelling en problematiek.
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;
 • Het afhandelen van uw betaling door de zorgverzekeraar en/of uzelf;
 • Met uw toestemming zend Fysiotherapie Dijkgraaf een rapportage over uw problematiek en behandeling naar een (huis)arts en/of verwijzer.
 • Om de kwaliteit van Fysiotherapie Dijkgraaf en haar medewerkers te toetsen zal uw e-mailadres naar Qualizorg (organisatie die door ons is ingehuurd om de kwaliteit van de praktijk te toetsen) gestuurd worden zodat zij u een tevredenheidsonderzoek toe kunnen zenden. Het email adres wordt na het verzenden direct verwijderd. De gegevens die hieruit gehaald worden, worden anoniem opgeslagen gedurende 7 jaar.
 • Fysiotherapie Dijkgraaf verwerkt uw gegevens ook wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die nodig zijn voor de boekhouding en voor de belastingaangifte.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of abonnement;​
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN nummer;
 • ID of paspoortnummer;
 • Bankrekeningnummer voor declaraties die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Om de behandelingen en andere diensten uit te kunnen voeren wordt er een registratie van medische gegevens bijgehouden. Op de registratie van uw gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing en bij een in geval van een medisch behandelovereenkomst ook de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van toepassing. Deze medische gegevens zijn noodzakelijk om een goede medische behandeling te kunnen geven.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Dijkgraaf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Aanvullende regelgeving persoonsgegevens Fysiotherapie Dijkgraaf.

Fysiotherapie Dijkgraaf houdt een boekhouding en een agenda bij m.b.t. de door u genoten behandelingen en facturaties.

Doelstellingen:

 • Boekhouding bijhouden van de praktijk;
 • Jaarlijkse Belastingaangifte;
 • Uren registratie van de medewerkers.

Grondslag voor deze gegevens:

 • Wettelijke verplichting vanuit de belastingdienst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Dijkgraaf de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Achternaam;
 • Telefoon;
 • Rekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Dijkgraaf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Voor zowel de boekhouding als de agenda van Fysiotherapie Dijkgraaf geldt een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners.

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie Dijkgraaf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.
 • Medisch overleg over de voortgang van een behandeling.
 • Advies t.a.v. behandeling.
 • Doorverwijzing naar een (para)medisch specialist.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing; medisch intercollegiaal overleg.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Dijkgraaf de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;
 • Website gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Dijkgraaf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapie Dijkgraaf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Dijkgraaf de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Social media naam.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Dijkgraaf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers.

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiotherapie Dijkgraaf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Dijkgraaf de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • AGB-nummer;
 • BIG-nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • Diploma’s.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Dijkgraaf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Aanvullende regelgeving persoonsgegevens van medewerkers.

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiotherapie Dijkgraaf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatie voorziening op de website van Fysiotherapie Dijkgraaf.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Dijkgraaf de volgende persoonsgegevens van u vragen en in overleg op de website van de praktijk plaatsen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Diploma’s.
 • Specialisaties t.a.v fysiotherapie,
 • Pasfoto.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Dijkgraaf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen/afspraakbevestigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;
 • Het uitvragen van de mate waarin u de klacht ervaart en de beperkingen die u ervaart door u vragenlijsten toe te sturen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn.

Fysiotherapie Dijkgraaf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Dijkgraaf van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken gebruik van software van de leverancier "FysioRoadmap" om de agenda, boekhouding en medische dossiers bij te houden. Deze leverancier maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten op een server. Om de verbinding met hun externe server en online-omgeving tot stand te laten komen is een gebruikersnaam en een wachtwoord ingesteld.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens.

Praktijk Fysiotherapie Dijkgraaf

Eigendomweg 2a, 3765 ED Soest

fysiotherapiedijkgraaf@gmail.com

06-19588772

bottom of page